START | KONTAKT | STRONA GŁÓWNA UCZELNI


Droga do kariery PDF Drukuj Email
Wpisany przez Radosław Zieliński   
wtorek, 13 lipca 2010 22:44

Działania w ramach Projektu:

 

1. Szkolne Projekty Badawcze (II edycje)

Zajęcia pozalekcyjne realizujące ideę szkolnego ruchu naukowego, w ramach których powołane zostaną kilkuosobowe (średnio 9 uczniów) Zespoły Badawcze prowadzone przez nauczycieli w szkołach. Będą to zajęcia nastawione na swobodne rozwijanie zainteresowań z przedmiotów: matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka, przedsiębiorczość i prowadzone będą z wykorzystaniem metody projektu.

Na początku I semestru roku szkolnego 2011/2012 nastąpi wybór problemów
i obszarów badawczych. Nauczyciele przy współpracy z Superwizorami ds. Realizacji Projektu opracują projekt badawczy zawierający m. in. cele projektu, działania, zakładane rezultaty, nakłady (sprzęt i materiały dydaktyczne), użyteczność zakładanych rezultatów. Tak skonstruowany projekt będzie podstawą do realizacji zajęć pozalekcyjnych w I edycji Szkolnych Projektów Badawczych.

Druga edycja uwzględnia konieczność przygotowania uczniów do egzaminu kończącego szkołę. Przeprowadzone zostaną wśród uczniów testy sprawdzające,
w jakich obszarach muszą się doskonalić. Istniejące Zespoły Badawcze podzielą się na Komórki Badawcze, w ramach, których będą wspólnie rozwijać umiejętności pod kątem wyboru kierunku studiów.

Termin realizacji:

I edycja lata szkolne 2011/2012 r.

II edycja lata szkolne 2012/2013 r.

Całkowita liczba godzin lekcyjnych na 1 Zespół Badawczy – 112 (28 godzin lekcyjnych/semestr).

Projekt obejmuje zarówno koszt wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia, jak i doposażenia szkoły w materiały dydaktyczne (średnie doposażenie szkoły
w wysokości 9900,00 zł).

 

2. Doradztwo zawodowe i kompetencyjne

Zajęcia pozalekcyjne z psychologami, ekspertami ds. rozwoju osobistego
i doradztwa zawodowego. Celem jest pomoc w wyborze ścieżki kształcenia, identyfikacja mocnych i słabych stron ucznia, przedstawienie perspektyw zatrudnienia na lokalnym i globalnym rynku pracy.

Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011 r.

doradztwo kompetencyjne: I semestr 2010/2011 r.

doradztwo zawodowe : II semestr 2010/2011 r.

Ilość godzin na 1 zespół:

doradztwo kompetencyjne: 24 godziny (6 sesji po 4h)

doradztwo zawodowe: 32 godziny (8 sesji po 4h)

Projekt obejmuje zarówno koszt zatrudnienia ekspertów jak i koszt materiałów pomocniczych do przeprowadzenia zajęć. Zadanie zakończy się wydaniem certyfikatu potwierdzającego udział uczniów w zajęciach.

 

3. Podróże „Innowacyjni globalnie”

Zadanie zakłada jednodniowe wyjazdy do innowacyjnych firm działających
w sektorach biotechnologii, hi-tech, automatyki przemysłowej etc. Podczas wizyt praktycy przybliżą uczniom zagadnienia związane z konkurencyjnością firm na rynku, nowoczesnymi obszarami badawczymi, postępem technicznym w różnych branżach. Ponadto zadanie ma być okazją na zwiedzanie niedostępnych miejsc na uczelniach, jednostkach naukowo-badawczych, takich jak np. laboratoria.

„Podróże” dadzą szansę poznania trendów rozwoju światowej nauki i zobrazują uczniom ścieżki kariery, którymi mogą podążyć. WSP TWP zapewni działania towarzyszące w postaci pokrycia kosztów: dojazdu, wyżywienia, ubezpieczenia
i opieki nad uczniami.

Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011 r.

Przewidywana ilość wyjazdów: dla 1 szkoły: 4

 

4. Paszporty edukacyjne

Formuła „Paszportów edukacyjnych” polega na sfinansowaniu kosztu udziału uczniów na przykład w dniach otwartych, targach, konferencjach edukacyjnych. Celem zadania jest wzrost samoświadomości i samosterowności uczniów w procesie edukacji poprzez stworzenie możliwości udziału w interesujących ucznia wydarzeniach o charakterze edukacyjnym, naukowym i popularnonaukowym.

Rekomendowaną przez projektodawcę formą jest wyjazd grupowy uczniów pod opieką nauczycieli.

Projekt zakłada pokrycie kosztów dojazdu i udziału ucznia w wydarzeniu, a także opieki nauczyciela.

Termin realizacji: rok szkolny 2010/2011 r.

 

5. Letnie Tematyczne Obozy Naukowe

Tygodniowe obozy dla uczniów w ośrodkach wypoczynkowych, podczas których odbywać się będą warsztaty, pokazy, spotkania z naukowcami w wakacyjnej atmosferze.

W pierwszej części turnus będzie składał się z 3 dni zajęć z przedmiotu badawczego (biologia, fizyka, chemia, matematyka, informatyka, przedsiębiorczość) oraz spotkań ze znanymi naukowcami. Kolejne dni obozu to zajęcia rozwijające umiejętności uczniów w zakresie pracy zespołowej, komunikacji interpersonalnej i asertywności – szkolenie „Ja w zespole”. Na zakończenie obozu odbędzie się Turniej Zespołów Badawczych. Zwycięskie 3 zespoły w danej kategorii otrzymają nagrody w postaci sprzętu i pomocy dydaktycznych, które będą do wykorzystania w zajęciach Szkolnych Projektów Badawczych.

Termin realizacji: wakacje 2011 r.

WSP TWP w Warszawie sfinansuje koszt:

- dojazdu, pobytu i wyżywienia uczniów i nauczycieli w ośrodkach wypoczynkowych,

- ubezpieczenia uczniów,

- wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia i dla kadry szkoleniowej,

- nagród dla uczniów.

 

6. Ponadregionalne Prezentacje Naukowe

Najbardziej aktywne Zespoły Badawcze będą uczestniczyły w 6-dniowych panelach integracyjno-naukowych. Będzie to okazja do zaprezentowania ich dotychczasowych osiągnięć, wyników eksperymentów i badań oraz poznania najnowszych rozwiązań
i odkryć naukowych.

Celem „Prezentacji” jest integracja ruchu naukowego, rozwój umiejętności
w zakresie wystąpień publicznych i wzrost zainteresowania nauką.

Termin realizacji: I 2012 – IX 2012 r.

Projekt zakłada pokrycie kosztów dojazdu i pobytu uczniów i nauczycieli, a także koszt sprawowania przez nauczycieli opieki nad uczniami.

 

7. Piknik Młodych Naukowców

Każda Szkoła biorąca udział w Projekcie będzie miała możliwość zorganizowania „Pikniku”, na którym zostaną zaprezentowane rodzicom, nauczycielom i uczniom,
m. in. efekty prac z I edycji Szkolnych Zespołów Badawczych. Celem imprezy ma być upowszechnienie wiedzy o różnych dyscyplinach naukowych poprzez ciekawe eksperymenty i pokazy. Będzie to też świetna okazja dla Szkoły na promocję jej własnej oferty edukacyjnej.

WSP TWP w Warszawie sfinansuje m. in. koszt technicznej organizacji pikniku
w szkole, zakupu dodatkowych materiałów dydaktycznych (np. odczynników)
na potrzeby przeprowadzenia prezentacji i eksperymentów, zgodnie z wcześniej przygotowanym przez Szkołę i zaakceptowanym przez Biuro Projektu scenariuszem
i budżetem „Pikniku”.

Termin realizacji: IV 2012 – IX 2012 r.

 

8. Konkurs na uczniowski projekt popularyzujący naukę

Zespoły Badawcze wraz z nauczycielami przygotują projekt skierowany do uczniów innych szkół, popularyzujący nauki przyrodniczo-matematyczne lub przedsiębiorczość. Oceny projektów dokona Komisja Oceniająca, która nagrodzi 5 Zespołów Badawczych. Autorzy najlepszych prac otrzymają możliwość sfinansowania wyjazdu na zagraniczne seminarium, konferencję lub sympozjum naukowe – łączna suma nagród wynosi 50 tysięcy złotych.

Termin realizacji: I 2012 – VI 2012 r.

 

9. Interdyscyplinarna Akademia Naukowców

Projekt przewiduje również pięć Akademii zorganizowanych w różnych ośrodkach naukowych. Celem Akademii jest skłonienie uczniów do twórczego rozwiązywania problemów i szukania niekonwencjonalnych rozwiązań. Uczniowie – korzystając
z pomocy naukowców, inżynierów, wykładowców akademickich – będą zespołowo rozwiązywać zagadki interdyscyplinarne.

Nagrodami będą książki, podręczniki, atlasy i inne pozycje naukowe, które pozwolą uczniom na rozwój kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności uczenia się i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Termin realizacji: X 2012 – III 2013 r.

Projekt zakłada pokrycie kosztów dojazdu, 5-dniowego pobytu i wyżywienia uczniów i nauczycieli, a także opieki nauczycieli nad uczniami.

Poprawiony: czwartek, 15 lipca 2010 13:40
 

OGŁOSZENIA I OFERTY PRACY ->>

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, ul. Pandy 13, 02-202 Warszawa
Rok założenia 1993, Nr w Rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych "20"
KONTO BANKOWE: BH w Warszawie S.A 44 1030 1061 0000 0000 3490 4408; NIP: 526-17-23-036; REGON: 010291998

Copyright © 2019 Kompetencje kluczowe. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Zespół projektowy - 2010